inventoriaus nuomos taisyklės ir sąlygos

 

UAB „Aktyvistas“ (toliau – Nuomotojas) teikia, dviračių, velomobilių ir kito pramoginio laisvalaikio inventoriaus (toliau – Inventoriaus) bei papildomos įrangos nuomos paslaugas klientams (toliau – Nuomininkams), pagal įmonės patvirtintas kainas, bei nuomos vietose, kurios skelbiamos įmonės internetiniame puslapyje www.kurortupramogos.lt

 1. Nuomos sąlygos
  • Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus asmens dokumentą (ID kortelę, asmens pasą ar vairuotojo pažymėjimą);
  • Nuomojami dviračiai, velomobiliai ar kitas laisvalaikio inventorius nėra drausti civilinės atsakomybės ar savanorišku draudimu (vagystės, inventoriaus sugadinimo, ar kitos žalos), todėl nuomininkas pilnai atsako už išsinuomotą inventorių ir jam padarytą žalą (finansiškai) pagal įmonės patvirtintą dviračių ir velomobilių detalių kainyną.
  • Nuomotu inventoriumi draudžiama važinėti neblaiviems asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai, negalima jo perduoti tretiesiems asmenims.
  • Inventorius turi būti grąžintas nuomotojui sutartu (nurodytu) laiku pagal abipusį susitarimą. Grąžinus inventorių vėliau negu abipusiu sutarimu apibrėžtu laiku, inventoriaus nuomos kaina perskaičiuojama, už vėluojamą laiką, pagal galiojančius arba atskiru susitarimu nustatytus įkainius. Pastaba: Nuomininkui leidžiama vėluoti 14 min. nuo sutartyje nurodyti laiko (tiek dviračiai, tiek velomobiliai). Po 15 min. vėlavimo skaičiuojasi kita pilna valanda. Nuomos laikas apskaitomas ir apvalinimas: 1 val. 15 min. – 2 val. ir t.t.
  • Jei nuomininkas pravažinėja 5 val. dviračiu, tai nuomotojas vėlavimų nebeskaičiuosime ir klientas gali važinėtis iki mūsų darbo pabaigos už dienos kainą.
  • Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, patvirtina, kad inventorius buvo perduotas nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos.
  • Nuomininkui leidžiama naudotis išsinuomotu inventoriumi remiantis šių sąlygų nuostatomis, tačiau tai būtina daryti protingai, atsižvelgiant į tai, nuomininkui draudžiama:
   • inventoriumi naudotis taip, kad tai prieštarautų galiojančių Kelių eismo taisyklių reikalavimams ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su Kelių eismo taisyklių pažeidimais;
   • važinėti netinkamomis vietovėmis arba sąlygomis, jeigu dėl to kyla grėsmė sugadinti inventorių, taip pat nevažinėti laisvalaikio inventoriumi Botanikos parke, J. Basanavičiaus gatve, Birutės parke, Palangos tiltu ir smėliu.
   • vežti keleivius, viršijant nustatytą galimą žmonių skaičių inventoriuje ir naudotis inventoriumi taip, kad tai keltų grėsmę pačiam Klientui arba trečiosioms šalims, jį ar jo dalis ardyti;
   • naudotis inventoriumi komerciniais arba reklaminiais tikslais, neturint išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo;
  • Nuomininkui rekomenduojama važiuoti saugiu greičiu, atsižvelgiant į oro sąlygas, dėvėti galvos apsaugos priemones ir tinkamus drabužius.
  • Sugedus transporto priemonei būtina pranešti telefonu +370 699 92580. Pranešus apie gedimą bus stabdomas nuomos laikas ir nuomininkas įsipareigoja laisvalaikio transporto priemonę (-es) pristatyti per 2val. iki nuomos punkto.

1.10. Pasirašydamas inventorius nuomos sutartį paslaugos teikimo vietoje klientas patvirtina, jog yra susipažinę su nuomos taisyklėmis ir sąlygomis, bei su jomis sutinka.

 

 1. Nuomos sutartis
  • Nuomininkas pasirašydamas inventoriaus nuomos sutartį, sutinka ir patvirtina, kad nuomojamas inventorius buvo patikrintas ir yra tinkamas naudojimui/eksploatavimui, nėra jokių pretenzijų dėl nuomojamo inventoriaus būklės;
  • Nuomotojas patvirtina, kad Nuomininkas suteikė visą reikiamą informaciją/instrukcijas nuomininkui apie nuomojamo inventoriaus naudojimosi ypatumus;
  • Nuomininkas patvirtina, kad yra fiziškai sveikas ir galintis naudotis išnuomotu inventoriumi, kad turi praktikos ir visus tam reikalingus įgūdžius.
  • Nuomininko pateikti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant įvykdyti inventoriaus nuomos sutartį, jam patvirtinant, kad yra informuotas apie pateiktų asmens duomenų tvarkymą, pagal įmonės Privatumo politiką.
  • Nuomotojas turi teisę teisės aktų nustatytose ribose savo teisėtais interesais naudoti Klientų kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (t.y. savo paties panašioms ar paslaugoms siūlyti ir/ar teirautis nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų), užtikrindamas Klientams aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo tiesioginei rinkodarai, jeigu klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

 

 1. Žalos atlyginimas

3.1. Nuomininkas pasirašydamas inventoriaus nuomos sutartį, sutinka ir patvirtina, kad prisiima visą atsakomybę dėl išsinuomotam inventoriui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos per visą nuomojimosi laikotarpį – nuo jo perdavimo iki pilno grąžinimo, bei įsipareigoja atlyginti dėl nuomininko kaltės padarytą žalą inventoriui ar papildomai įrangai arba atlyginti visą inventoriaus vertę, jį praradus arba neatstatomai sugadinus.

3.2. Nuomininkas pasirašydamas inventoriaus nuomos sutartį, sutinka ir patvirtina, kad pilnai atsako už išsinuomotą inventorių ir jam padarytą žalą (finansiškai) pagal įmonės patvirtintą dviračių ir velomobilių detalių kainyną.

3.3. Už padarytą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai padarys nepilnametis, naudodamasis išnuomotu inventoriumi, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai/atstovai.

 

 1. Nuomotojo teisės ir pareigos

4.1.  Nuomotojas turi teisę pareikalauti iš Nuomininko piniginio garanto už nuomojamą inventorių.

4.2. Nuomotojas turi teisę nenuomoti inventoriaus neblaiviems asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai. Taip pat pasilieka teisę nenuomoti inventoriaus galimai įtartiniems asmenims, dėl vagysčių prevencijos.

4.3. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu inventoriumi pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto inventoriaus grąžinimo.

4.4. Nuomotojo pareiga inventorių reguliariai tikrinti, kad nuomojamas turtas būtų techniškai tvarkingas.

4.5. Nuomotojas turi teisę prašyti sumokėti:

 1. a) nuomos sumą, paskaičiuotą pagal nuomos įkainius nuomos sutartyje, prieš išvykstant iš nuomos taško;
 2. b) sumą, kuri yra priskaičiuojama už pavėluotą inventoriaus grąžinimą, pagal nustatytas nuomotojo laiko apvalinimo taisykles;
 3. c) sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius;
 4. d) sumą už papildomus patarnavimus.

 

 1. Nuomininko teisės ir pareigos
 • Nuomininkas turi teisę naudotis išnuomotu inventoriumi remiantis pasirašyta inventoriaus nuomos sutartimi.
 • Nuomininkui grąžinus turtą nuomotojui pagal nuomos sutarties sąlygas, nuomotojas savo parašu patvirtina inventoriaus grąžinimo faktą.
 • Nuomininkas privalo saugoti bei tausoti išnuomotą inventorių, ir naudotis juo pagal inventoriaus paskirtį.
 • Nuomininkas privalo mokėti už suteiktas paslaugas remiantis nuomotojo pateiktais įkainiais.
 • Nuomininkas privalo kuo skubiau pranešti nuomotojui apie inventoriaus praradimą, sugadinimą ar bet kokią kitą patirtą žalą, bei jo grąžinimo termino pratęsimą.
 • Pagal nuomotojo taisykles, nuomininkas privalo padengti nuostolius, padarytus inventoriui dėl jo ar jo įgaliotų asmenų kaltės.
 • Nuomotojas nuomininkui suteikia šviesą atspindinčią liemenę. Dėl liemenės kreiptis į nuomotoją.
 • Nuomininkas įsipareigoja važinėtis saugiai, nesukeldamas pavojaus kitų praeivių sveikatai.
 • Nuomininkas privalo imtis visų saugos priemonių net ir trumpam laikui palikdamas išnuomotą inventorių.
 • Nuomininkas yra pilnai atsakingas už savo ir savo vaikų sveikatą ir gyvybę inventoriaus naudojimosi laikotarpiu.
 • Nuomininkas įsipareigoja kuo skubiau Nuomotojui pranešti apie inventoriaus praradimą, vagystę, eismo įvykį ir kiekvieną kitą problemą. Apie įvykį būtina pranešti nemokamu telefonu +370 699 92580. Kiekvienu atveju už inventoriaus sugadinimą ir praradimą lieka atsakingas Klientas pagal šiose nuomos taisyklėse ir sąlygose apibrėžtas nuostatas tol, kol nebus išsiaiškintos visos aplinkybės ir nustatyta kitaip.

 

 1. Kitos nuostatos
  • Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  • Šalių atsakomybė nustatoma pagal šias inventoriaus nuomos taisykles ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  • Nuomotojas neprivalo išduoti nuomininkui antros šių taisyklių ir sąlygų kopijos.