Privatumo politika

Privatumo politika

Titulinis / Privatumo politika

SLAPUKŲ POLITIKA

Norime informuoti, kad tinklalapio vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

www.kurortupramogos.lt tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos
1. Tinklalapio www.kurortupramogos.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau- Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacijos apie Įstaigos paslaugų teikimą;
3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą elektroniniu būdu;
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ir papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų asmens duomenų apsauga
5. Vartotojas, naudodamasis Tinklalapiu, patvirtina, kad:
5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Įstaiga turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
7. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo reguliavimai, visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
8. Įstaiga gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kita siunčiamoje žinutėje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi tam tikslui, kad Įstaiga galėtų gauti ir apdoroti Jūsų užklausą.
9. Elektroninės formos, siunčiant mums žinutę, pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) naudojami Tinklalapio ir Įstaigos informacijos teikimo tikslais.
10. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu el. paštu info@kurortupramogos.lt, turi teisę:
10.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;
10.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
10.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
11. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės ir pareigos
12. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
13. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
14. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
14.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
14.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
14.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
14.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
14.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;
14.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
14.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius
15. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
16. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
17. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
18. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
19. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Slapukai
20. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Tinklalapyje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje.
21. Slapukų naudojimo tikslai:
21.1. užtikrinti efektyvų ir saugų Tinklalapio veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Tinklalapyje;
21.2. gerinti Tinklalapio veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Tinklalapio ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų
Tinklalapyje iš kitų Svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
21.3. atpažinti sugrįžtančius Tinklalapio Vartotojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Vartotojams;
21.4. analizuoti Jūsų įpročius, kad Tinklalapio veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
21.5. išmatuoti į mūsų Tinklalapį siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Tinklalapyje apsilankiusių Vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
22. Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, Vartotojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad slapukai yra naudojimosi Tinklalapiu sąlyga. Jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus, kai kurios Tinklalapio funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

Baigiamosios nuostatos
23. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
24. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.
25. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamos informacijos ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@kurortupramogos.lt.
26. Siekiame užtikrinti Jūsų interesus bei gerbiame kiekvieno asmens teisę į privatumą.  Informuojame, kad jeigu pamatėte mūsų puslapyje ar Facebook paskyroje savo atvaizdą, tačiau nenorite, kad jis būtų publikuojamas, prašome kreiptis į mus el. paštu: info@kurortupramogos.lt ir mes būtinai pašalinsime nuotrauką (-as), kurioje yra Jūsų atvaizdas, arba nuotrauką pakoreguosime taip, kad Jūsų asmens tapatybės nebūtų galima nustatyti.

 

                                                                      UAB ,,Aktyvistas“

                                                                      Įm. k.: 302554357

                                                                       Adresas: Piktožių k., Klaipėdos r.

 

Patvirtinta 2019-04-24

įsakymu Nr. DS-1

 

UAB “AKTYVISTAS” PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainės www.melt.lt; www.vasarosparkas.lt; www.kurortupramogos.lt   (toliau bendrai – Interneto svetainės, o kiekviena atskirai – Interneto svetainė) lankytojams, UAB „Aktyvistas“ viešbučio ir pramogų parko paslaugų gavėjams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus UAB „Aktyvistas“ valdomose socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, sutikusiems gauti UAB „Aktyvistas“ rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems  UAB „Aktyvistas“ atrankose į darbo vietas; asmenims, kurie kreipiasi į UAB „Aktyvistas“ (toliau – Klientas).

 

 1. Apie UAB „Aktyvistas“

UAB „Aktyvistas“, juridinio asmens kodas 302554357, buveinė adresu Piktožių km., Klaipėdos raj., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas administracija@kurortupramogos.lt;

tel. +370 687 34445.

 

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia UAB „Aktyvistas“ apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, lytį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus UAB „Aktyvistas“ renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su UAB „Aktyvistas“  nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria UAB „Aktyvistas“ susipažįsta Klientui susisiekus su UAB „Aktyvistas“ socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus socialinės žiniasklaidos paskyrose.

 

 1. Kaip UAB „Aktyvistas“ renka bei naudoja Klientų asmens duomenis?

UAB „Aktyvistas“ yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai UAB „Aktyvistas“ renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi UAB „Aktyvistas“ viešbučio ir pramogų parko paslaugomis;
 • asmenis, kurie sutinka gauti UAB „Aktyvistas“ rinkodaros medžiagą;
 • su UAB „Aktyvistas“ susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainių lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie UAB „Aktyvistas“ valdomuose socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose kreipiasi į UAB „Aktyvistas“ ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • kandidatus į darbo vietą UAB „Aktyvistas“.

 

 1. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas:

 • Paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas.
 • Paslaugų kokybės gerinimo bei mokymo tikslams.

Tvarkomi asmens duomenys:

 • Apsilankius UAB „Aktyvistas“ viešbutyje ir pramogų parke ir apmokėjus bankine kortele: atsiskaitymo kortelės numeris, data, paslauga, atsiskaitymo suma.
 • Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra: privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai.
 • Garso įrašai atliekami rezervuojant kambarius telefonu, o video įrašai atliekami filmuojant nepertraukiamai parko bei viešbučio teritoriją.

Duomenų tvarkymo terminas:

 • 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai.
 • 14 dienų garso ir vaizdo įrašai saugomi įmonės dokumentų serveryje, o 5 metus saugoma ta medžiaga, kuri reikalinga kokybės paslaugų gerinimo bei mokymo tikslams.
 • 5 metai kita informacija.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

 • Sutarties vykdymas.

 

 1. Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie UAB „Aktyvistas“ viešbučio ir pramogų parko paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl UAB „Aktyvistas paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime UAB „Aktyvistas“ naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu UAB „Aktyvistas“ tvarkys tokius Klientų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jei nenurodysite nei vieno kontakto, mes negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

Klientų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl UAB „Aktyvistas“ tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, UAB „Aktyvistas“ savo teisėto intereso pagrindu siųs pranešimus dėl savo teikiamų paslaugų.

Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdamas apie tai UAB „Aktyvistas“ elektroniniu paštu administracija@kurortupramogos.lt .

 

 1. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta, kaip galite susisiekti su UAB „Aktyvistas“. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką).

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, taip pat klientų atsiliepimų administravimo, vertinimo ir nagrinėjimo tikslu. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu, telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

 

 1. Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, nuo 16 metų amžiaus. Identifikacijos tikslais UAB „Aktyvistas“ sutarties vykdymo pagrindu tvarko Jūsų el. pašto adresą.

Registruojantis Jūsų prašysime pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris ir el. paštas.

Visa informacija, kurią UAB „Aktyvistas“ pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.

Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: administracija@kurortupramogos.lt

Jūsų prisijungimo duomenys bus saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.

 

8.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite [ČIA]:

 1. Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o UAB „Aktyvistas“ užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis arba naudotis kitomis paslaugomis.

 1. Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia UAB „Aktyvistas“ atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Vilniaus Narutis pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 1. Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia UAB „Aktyvistas“ pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 

8.2 Trečiųjų šalių paslaugos

Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėse, UAB „Aktyvistas“ trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją UAB „Aktyvistas“ galėtų pagerinti. UAB „Altyvistas“ nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.

 

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėse pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

– tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/MeltInPalanga/;

– tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/kurortupramogos.lt/;

– tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/Vasarosparkas/.

 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 1. Dalyvavimas atrankose

UAB „Aktyvistas“ renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate UAB „Aktyvistas“, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams ar partneriams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus;
 • ketinant parduoti UAB „Aktyvistas“ veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus UAB „Aktyvistas“ veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu administracija@kurortupramogos.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: administracija@kurortupramogos.lt.

UAB „Aktyvistas“ nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. UAB „Aktyvistas“ atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

 

13.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu administracija@kurortupramogos.lt .

 

13.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: administracija@kurortupramogos.lt , patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 

13.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 

13.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 2. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenų atžvilgiu taikomas profiliavimas, asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu administracija@kurortupramogos.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Interneto svetainėse atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėse teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019 m. balandžio 25 d.